Consulting to use IT, web and Apps to do more in marketing and management.
       ให้คำปรึกษาการด้านการใช้ IT, Web และ Apps ต่างๆ ในการขยายและเปิดตลาดในโลกยุคใหม่ 
       รวมถึงทำให้การบริหารงานมีตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Visitors: 27,144